Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/272/05 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XXXII/272/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/262/05 Rady Gminy Banie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli § 10 otrzymuje brzmienie:

㤠10. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;

 2. uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:

  1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

  2. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów;

  3. aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb;

 3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

a) opracowywanie i realizowanie programów autorskich oraz planów pracy;

b) prowadzenie zajęć, lekcji metodami aktywizującymi;

c) opracowywanie autorskich scenariuszy lekcji;

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

  1. prowadzenie zajęć i wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

  2. inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

  3. udział w komisjach przedmiotowych i innych;

  4. opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

  5. inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych;

  6. nieodpłatne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;

  7. kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

  8. wspomaganie ucznia mającego problemy z nauką;

  9. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  10. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

  11. realizowanie zadań mających na celu zwiększenie udziału i roli szkoły w środowisku lokalnym;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

b) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej;

c) stałe podnoszenie kwalifikacji;

d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

e) przestrzeganie dyscypliny pracy;

f) angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;

g) dbałość o mienie szkoły;

h) dbałość o estetyczny i funkcjonalny wygląd klasopracowni przedmiotowej;

i) sprawowanie opieki nad praktykantem i stażystą;

 1. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:33:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:33:26