Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwala Nr VII/ 64 /03

Uchwala Nr VII/ 64 /03
Rady Gminy Banie
z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie

Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. .Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się zarzut do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 362/1 w miejscowości Baniewice, wniesiony przez: Barbarę i Andrzeja Rybińskich zamieszkałych w Szczecinie, w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 362/1 z projektowanej funkcji "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MNj" na "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi oznaczone symbolem MNj/U".
§2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Gminy określonego w § l zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Rady Gminy Banie Nr VII/64/03 z dnia 10 maja 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 362/1 w miejscowości Baniewice,
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie obejmujący m.in. działkę o numerze geodezyjnym 362/1 w miejscowości Baniewice, zwany w dalszej części "projektem zmiany planu", był wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 12 marca 2003 roku do dnia 9 kwietnia 2003 roku.
W dniu 27 lutego 2003 roku wywieszono Komunikat na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baniach i w dniu 5 marca 2003 roku ukazał się komunikat w "Gazecie Wyborczej" o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu.
Pismem nr 7322/1/00/01/02/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku wysłano zawiadomienia do stron - właścicieli działek.
Zgodnie z art. 23 i 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym w okresie wyłożenia i w terminie 14 dni po upływie wyłożenia projektu zmiany planu każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte mógł wnieść protest oraz każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, mógł wnieść zarzut,
W dniu 18 kwietnia 2003 roku, to jest w okresie przewidzianym do składania protestów i zarzutów, wpłynął zarzut wniesiony przez Barbarę i Andrzeja Rybińskich zamieszkałych w Szczecinie, właścicieli działki o numerze geodezyjnym 362/1 położonej w miejscowości Baniewice.
W projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu przewidziano dla działki nr 362/1 w miejscowości Baniewice przeznaczenie następujące - "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MNj".
Wnoszący zarzut wnioskują o zmianę zaproponowanego przeznaczenia działki na "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oznaczone symbolem MNj/U".
W uzasadnieniu zarzutu wnioskodawcy podali, że działkę nabyli z myślą przeprowadzenia się na wieś i spędzenia tam wieku emerytalnego, Ponieważ, jak stwierdzili wnioskodawcy, są ludźmi lubiącymi działać, chcieliby mieć możliwość prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej. Ponadto, zdaniem wnioskodawców, położenie działki niedaleko jeziora sprzyja takim zamierzeniom. Jednocześnie wnioskodawcy stwierdzają, że prośba ich jest zgodna z tendencjami i kierunkami zagospodarowania terenów wiejskich w Unii Europejskiej.

Rada Gminy Banie po rozpatrzeniu zarzutu stwierdza, iż przyjmuje zarzut i zobowiązuje Wójta Gminy do dokonania zmian w projekcie planu, zgodnie z wolą wnioskodawców.

Rada Gminy stwierdza, że wnioskowana zmiana jest zgodna z polityką przestrzenną gminy określoną w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie" przyjętym uchwałą Nr V/51/99 Rady Gminy w Baniach z dnia 19 kwietnia 1999 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:45:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:45:00