Zarządzenie Nr 230/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 230/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240 oraz z 2004 r. Nr 89, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych ROL;”;

2) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Do zadań działania stanowiska pracy do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej i zamówień publicznych należy:”;

3) w § 24 w ust. 4 skreśla się pkt 3, 4, 5;

4) w § 27 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszenia.

4. Współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska.”;

5) w § 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Prowadzenie spraw związanych z:

1) planowaniem budowy, modernizacji i utrzymania dróg;

2) organizacją i nadzorem nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym;

3) współpracą z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.”;

6) w § 30 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 skreśla się pkt 3, 5, 7;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z udzielaniem dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).”.

§ 2. Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-02-2005 10:48:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-02-2005 10:48:14