Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyny Urzędu Gminy Banie


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY BANIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Banie, zwanego dalej Urzędem,

 2. organizację Urzędu,

 3. zasady funkcjonowania Urzędu,

 4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie,

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Banie,

 3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie,

 4. Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Banie

 5. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Banie,

 6. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Banie,

 7. Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach.

§ 3.1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Banie.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

§ 4.1.Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych - wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

 2. zadań zleconych - z zakresu administracji rządowej;

 3. zadań przyjętych - w drodze porozumień administracyjnych.

§ 5.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy;

 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;

 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy;

 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów Gminy;

 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;

  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;

  3. przechowywanie akt;

  4. przekazywanie akt do archiwów;

 9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III

Organizacja Urzędu

§ 6.1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Sekretarz Gminy SG;

 2. Skarbnik Gminy FIN-I;

 3. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych OR;

 4. wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej FIN-/II-IV/;

 5. stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat POD-I;

 6. stanowisko ds. księgowości podatkowej POD-II;

 7. Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych USC;

 8. stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury KO;

 9. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami GN;

 10. stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych ROL;

 11. stanowisko ds. geodezji i promocji G;

 12. stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego BP;

 13. stanowisko ds. gospodarki komunalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy GK;

 14. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej OC;

 15. stanowisko ds. obywatelskich OB;

 16. stanowisko ds. mieszkaniowych i drogownictwa M;

 17. Radca prawny RP;

 18. stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych OK;

 19. stanowisko robotnicze - sprzątająca Urząd.

2. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone inne komórki organizacyjne np. referaty.

3. Podział zadań pomiędzy stanowiska pracy w Urzędzie ustala kierownik Urzędu.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 7. Urząd działa według następujących zasad:

 1. praworządności;

 2. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

 3. jednoosobowego kierownictwa;

 4. planowania pracy;

 5. kontroli wewnętrznej;

 6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 9.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności i dbałości.

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 10.1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

§ 11.1. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie są zobowiązane do współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika

§ 12. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Urzędu;

 2. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

 3. prowadzenie bieżących spraw Gminy;

 4. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;

 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 6. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

 7. ogłaszanie uchwał Rady i przedkładanie ich Wojewodzie, a uchwał budżetowych także Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

 8. wykonywanie uchwał Rady;

 9. przedkładanie na sesji Rady sprawozdań z wykonania uchwał;

 10. załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji radnych, posłów, senatorów i obywateli;

 11. ustalanie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu;

 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 13. upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 14. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej;

 15. wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej i zadań z zakresu obronności;

 16. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Wójtowi takiego oświadczenia;

 17. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

 18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;

 19. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

§ 13.1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Wójta.

2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. Do zadań Zastępcy Wójta należy również sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

§ 14. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu;

 2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

 3. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;

 4. przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;

 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

 6. jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;

 7. nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;

 8. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

 9. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;

 10. nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu;

 11. koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

 12. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi;

 13. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

 14. potwierdzanie własnoręczności podpisów;

 15. podpisywanie dowodów finansowo-księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, umowy, zlecenia i delegacje służbowe);

 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

 17. sporządzanie testamentów;

 18. sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

 19. przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie;

 20. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 15. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

 2. opracowywanie projektów budżetu Gminy;

 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;

 4. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych;

 5. kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

 7. opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie odpowiednich propozycji Radzie;

 8. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;

 9. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy;

 10. uzyskiwanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

 11. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w budżecie Gminy;

 12. sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

Rozdział VI

Zadania wspólne pracowników

§ 16. Do zadań wspólnych pracowników należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 2. opracowywanie propozycji do programów gospodarczych, budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego;

 3. właściwa i terminowa realizacja zadań;

 4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

 5. opracowywanie projektów programów gospodarczych gminy;

 6. opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady;

 7. rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, posłów i senatorów oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi;

 8. rozpatrywanie wniosków i skarg obywateli oraz reagowanie na krytykę prasową;

 9. współdziałanie z organami samorządu mieszkańców i jednostkami organizacyjnymi gminy;

 10. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych im zadań;

 11. ochrona informacji niejawnych i danych osobowych na stanowisku pracy;

 12. przygotowanie materiałów do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;

 13. nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej stanowiska pracy;

 14. zapewnienie i przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;

 15. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 16. wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu gminnego, referendów oraz konsultacji i zebrań wiejskich;

 17. prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w tym również resortowych oraz wydawnictw pomocniczych dotyczących zakresu działania;

 18. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

 19. kontrola merytoryczna faktur i rachunków z zakresu prowadzonych spraw;

 20. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu zamówień składanych przez gminę oraz zadań zleconych i powierzonych;

 21. przekazywanie kopii zawartych umów lub zleceń do centralnego rejestru i zapisywanie na umowie numeru rejestru;

 22. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przepisów ppoż.

Rozdział VII

Zakres działania stanowisk pracy

§ 17. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych należy:

 1. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz samorządu gminnego, referendów i konsultacji społecznych;

 2. obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów oraz radnych według ustaleń przewodniczącego Rady w szczególności:

 1. sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim organom;

 2. prowadzenie rejestru i zbioru:

 • protokołów z posiedzeń Rady i jej organów;

 • uchwał Rady;

 • opinii komisji;

 • wniosków i wystąpień Komisji i Radnych;

 • spotkań Radnych z wyborcami;

 • zarządzeń Wójta;

 1. pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i Komisji;

 2. wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników Sądów Powszechnych;

 3. prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach międzygminnych;

 4. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;

 5. prowadzenie rejestru klubów radnych;

 6. zapewnienie obsługi kancelaryjno - technicznej kolegium Wójta;

 7. zapewnienie prawidłowego obiegu i wykonania według właściwości merytorycznej uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

 8. prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej;

 9. współdziałanie z geodetą w zakresie nazw miejscowości oraz podziału gminy na sołectwa;

 10. zwoływanie okresowych narad z sołtysami;

 11. zaopatrywanie w materiały kancelaryjne sołtysów;

 12. organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

§ 18. Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy:

 1. współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

 2. księgowanie dochodów i wydatków budżetowych;

 3. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach budżetu;

 4. sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych;

 5. prowadzenie spraw w zakresie ustalania kapitału początkowego;

 6. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

 7. współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym;

 8. sprawdzanie dokumentów finansowych pod względne formalnym i rachunkowym;

 9. księgowanie funduszy celowych;

 10. księgowanie funduszu socjalnego;

 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji;

 12. prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;

 13. prowadzenie egzekucji należności budżetowych.

§ 19. Do zakresu działania stanowisk do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;

 2. dokonywanie wymiaru podatków i opłat:

a) rolnego;

b) leśnego;

c) od nieruchomości;

d) od posiadania psów;

e) od środków transportowych;

 1. przygotowywanie w trakcie roku podatkowego przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat;

 2. prowadzenie spraw związanych z umorzeniami, odroczeniami i rozkładaniem na raty oraz udzielania zwolnień i ulg podatkowych;

 3. prowadzenie ewidencji podatników;

 4. opracowywanie projektów aktów w zakresie podatków i opłat;

 5. wydawanie zaświadczeń:

  1. o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,

  2. o wykreśleniu ciężaru realnego z Księgi Wieczystej,

  3. o okresie wpłat składek na Rolnicze Ubezpieczenie Społeczne,

 1. sporządzanie wymiaru czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo;

 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych;

 3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

 4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie.

§ 20. Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości podatkowej należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;

 2. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

 3. prowadzenie księgowości budżetowej:

a) przygotowywanie kontokwitariuszy i rozliczanie ich,

b) zawieranie umów z inkasentami,

c) rozliczanie inkasentów z prowadzonego inkasa,

  1. naliczanie prowizji za inkaso,

  2. prowadzenie kont podatników i związanego z tym postępowania egzekucyjnego,

  3. współpraca z Urzędem Skarbowym,

  4. prowadzenie spraw związanych z obciążeniami hipotecznymi podatników, ugodami bankowymi i upadłością

 1. zaopatrywanie i rozliczanie sołtysów w świadectwa pochodzenia zwierząt oraz w kolczyki,

 2. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 3. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

 4. księgowanie wpływów z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo;

 5. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;

 6. opracowywanie projektów aktów w zakresie podatków i opłat,

 7. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 8. wyliczanie kwot należnych dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,

 9. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie.

§ 21. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych należy:

1.W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;

 2. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

 5. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;

 6. przyjmowanie podań o nadanie obywatelstwa polskiego i podań o zmianę obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych w Polsce;

 7. przyjmowanie wniosków o zmianę imion i nazwisk oraz dostosowanie imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalanie brzmienia pisowni imion i nazwisk;

 8. sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie”;

 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji statystyki państwowej.

2. W zakresie spraw społecznych:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów:

o zgromadzeniach,

o zbiórkach publicznych,

 1. zgłaszanie wyznaczonej jednostce wojskowej znalezionych niewypałów;

 2. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

3. W zakresie spraw gospodarczych:

 1. zaopatrywanie w materiały kancelaryjne i biurowe pracowników Urzędu, prowadzenie gospodarki materiałowej;

 2. obsługa techniczno - biurowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy;

 3. zaopatrywanie w tablice urzędowe, pieczęcie i stemple oraz przepisy prawne;

 4. prowadzenie ewidencji stempli, pieczęci, książek, napraw i konserwacji sprzętu biurowego;

 5. wyposażenie Urzędu w gaśnice przeciwpożarowe;

 6. zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń biurowych i wyposażenia technicznego.

§ 22. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw kadrowych i szkolenia, oświaty oraz kultury należy:

1. W zakresie spraw osobowych :

 1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, GOKiS, GOPS, OSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;

 3. zapewnienie dyscypliny pracy;

 4. prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników;

 5. prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników;

 6. prowadzenie ewidencji osób - pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

 7. opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

 8. prowadzenie archiwum zakładowego.

2. W zakresie oświaty :

 1. nadzór nad działalnością przedszkola i szkół, kontrola nadzorowanych placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły, przedstawianie propozycji zaleceń pokontrolnych organom gminy;

 2. występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły i kontrola oświaty w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

 3. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska;

 4. przedłużanie powierzania funkcji dyrektora szkoły lub przedszkola;

 5. wydawanie opinii w sprawie powierzania funkcji wicedyrektora i odwołania;

 6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie z funkcji dyrektora;

 7. zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zakresie także warunków do realizacji przez dyrektorów szkół zadań w zakresie podstawowego wyposażenia nauczycieli;

 8. występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich uprawnień;

 9. dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola;

 10. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;

 11. przygotowanie projektu statutu dla nowo zakładanych szkół i przedszkoli;

 12. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół;

 13. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola;

 14. organizowanie dowozu dzieci do szkół;

 15. egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

3. W zakresie kultury:

 1. opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów;

 2. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury.

§ 23. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;

 2. przygotowywanie i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych, nie zabudowanych;

 3. przygotowywanie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy;

 4. przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej lub bezprzetargowej nieruchomości i lokali;

 5. przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy;

 6. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych;

 7. prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

 9. prowadzenie kontroli czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

 10. sporządzanie informacji - ofert o mieniu gminy;

 11. kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz czasowego wyłączenia gruntów z produkcji;

 12. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych;

 13. naliczanie czynszów dzierżawnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych;

 14. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych;

 15. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych;

 16. stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego;

 17. prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;

 18. praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 24. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych należy:

1. W zakresie rolnictwa :

 1. współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa;

 2. realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii - prowadzenie kontroli upraw maku;

 3. wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych;

 4. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

 5. prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych;

 6. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

 7. prowadzenie ewidencji kół łowieckich i strażników łowieckich oraz udział w polubownym załatwieniu szkód łowieckich;

 8. przygotowywanie i nadzorowanie spisów rolnych, przeprowadzanie spisów kwartalnych oraz szacowanie plonów płodów rolnych;

 9. realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

 10. prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową, a dotyczącą rolnictwa - uwłaszczanie, zwrot służebności i dożywoć oraz regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych indywidualnych;

 11. przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

2. W zakresie gospodarki wodnej i melioracji:

 1. koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

 2. współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

 3. udział w zatwierdzeniu ugod w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach;

 4. koordynowanie prac związanych z melioracją.

3. W zakresie działalności gospodarczej i zamówień publicznych:

 1. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenia działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie (sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych);

 2. dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholo­wych,

 4. obsługa techniczno - biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

 5. sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

 6. przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

 7. przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia indentyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).

4. W zakresie ochrony przyrody:

 1. prowadzenie dokumentacji ochrony przyrody;

 2. prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew;

 3. prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszania;

 4. współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska;

 5. przeprowadzanie kontroli zapobiegania przeciwdziałania erozji gleb przez właścicieli nieruchomości.

§ 25. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw geodezji i promocji należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo;

 2. prowadzenie ewidencji gruntów;

 3. prowadzenie ewidencji budynków;

 4. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom /budynkom/;

 5. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz podziałem gminy na sołectwa;

 6. umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;

 7. sporządzanie projektów podziału nieruchomości;

 8. wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości;

 9. udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

 10. prowadzenie zadań z zakresu ustalania granic nieruchomości - tzn. postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczania nieruchomości;

 11. prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych;

 12. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

 13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;

 14. przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;

 15. opracowywanie ofert dotyczących promocji gospodarczej Gminy;

 16. prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną;

 17. przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

 18. prowadzenie spraw informatyzacji Urzędu;

 19. przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy;

 20. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie biuletynu informacji publicznej;

 21. prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 26. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw budownictwa i planowania przestrzennego należy:

 1. opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

 2. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;

 3. zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno - ekonomicznych dla obiektów urządzeń komunalnych w gminie;

 4. planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

 5. wykonywanie remontów obiektów gminnych;

 6. realizowanie zadań inwestycyjnych;

 7. prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

 8. prowadzenie książki obiektu budowlanego;

 9. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

 10. nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 11. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

 12. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

 13. przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

 14. współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;

 15. prowadzenie ewidencji zabytków;

 16. praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 27. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

 2. prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości,

 3. organizowanie przeglądów budynków gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badania instalacji odgromowej;

 4. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

 5. prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

 6. kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

 7. praca w komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia;

 8. udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

 9. planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych;

 10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego;

 11. sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

 12. nadzorowanie pracy urządzeń kanalizacyjnych.

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

 2. zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

 3. bieżące informowanie kierownika o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 5. współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 6. występowanie z zaleceniami, usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 28. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej należy:

1.W zakresie spraw zarządzania kryzysowego:

 1. utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb Wójta;

 2. szkolenie członków stałego dyżuru;

 3. prowadzenie spraw akcji kurierskiej;

 4. opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej;

 5. kierowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń z kadrą urzędu, zakładów pracy i formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej obrony;

 6. odtwarzanie ewidencji wojskowej;

 7. realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach;

 8. zbieranie, opracowywanie wniosków w sprawie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych;

 9. prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej;

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu gospodarczego gminy oraz czuwanie nad ich realizacją;

 2. wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej;

 3. zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu;

 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego ochotniczych straży pożarnych;

 5. nadzorowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych;

 6. prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych;

 7. nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych;

 8. wydawanie miesięcznych kart drogowych i kart pracy motopompy i rozliczanie ze zużytego paliwa.

3. Pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

4. Przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje.

5. Praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych

6. Planowanie modernizacji dróg transportu rolniczego.

7. Prowadzenie wszelkich spraw związanych ze współpracą z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy.

§ 29. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obywatelskich należy:

 1. prowadzenie ewidencji ludności;

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;

 3. wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gmin;

 4. współpraca z organami policji, WKU i sądu w zakresie spraw ewidencji ludności;

 5. sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;

 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych;

 7. prowadzenie spraw wojskowych:

a) rejestracja przedpoborowych;

b) współudział w organizowaniu poboru;

c)opiniowanie podań o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej oraz uznaniu za jedynego żywiciela rodziny;

 1. prowadzenie reklamacji;

 2. odtwarzanie ewidencji wojskowej.

§ 30. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw mieszkaniowych i drogownictwa należy:

1. W zakresie spraw mieszkaniowych:

 1. prowadzenie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

 1. ewidencji zasobów mieszkaniowych;

 2. zarządu nieruchomościami zabudowanymi;

 3. wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;

 1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

 2. prowadzenie spraw przekwaterowań i zamiany lokali mieszkalnych;

 3. realizacja wyroków sądowych w sprawach lokalowych oraz spraw dotyczących samowoli lokalowych;

 4. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi;

 5. prowadzenie spraw związanych z powstaniem wspólnot mieszkaniowych;

2. W zakresie drogownictwa:

 1. określanie potrzeb, opiniowanie projektów i kontrola w zakresie komunikacyjnej obsługi ludności;

 2. współpraca z właściwymi jednostkami komunikacji samochodowej w zakresie kursowania autobusów, lokalizacji i budowy przystanków autobusowych;

 3. planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg;

 4. prowadzenie i aktualizacja map, ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych;

 5. organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym;

 6. prowadzenie spraw związanych z:

 1. utrzymaniem czystości na przystankach;

 2. oznakowaniem dróg, placów i ulic;

 1. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 2. prowadzenie spraw z zakresu łączności.

3. Praca w komisji przetargowej do spraw:

 1. sprzedaży nieruchomości i lokali stanowiących własność gminy;

 2. zamówień publicznych.

§ 31. Do zakresu zadań Radcy prawnego należy:

 1. udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

 2. wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach:

  1. projektów uchwał Rady;

  2. zarządzeń Wójta;

  3. zawierania wszelkich umów;

  4. nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę;

  5. odmowy uznania roszczeń;

  6. innych zleconych przez Wójta;

 3. zawiadamianie organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z Urzędu;

 4. reprezentowanie procesowe i występowanie przed organem orzekającym w imieniu Wójta;

 5. na zlecenie Wójta wydawanie opinii i udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

§ 32. Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjno-kancelaryjnych należy

 1. prowadzenie sekretariatu Urzędu,

 2. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi;

 3. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;

 4. przyjmowanie i nadawanie faksów;

 5. prowadzenie ewidencji korespondencji;

 6. prenumerata i odbiór prasy;

 7. kompletowanie przepisów prawnych;

 8. prowadzenie centralnego rejestru:

 1. umów i zleceń;

 2. wydanych zaświadczeń;

 3. skarg i wniosków obywateli;

 4. wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

 5. innych pism wpływających do Urzędu;

 1. prowadzenie spraw związanych z krytyką prasowa;

 2. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy;

 3. sporządzanie kserokopii dokumentów;

 4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza;

 5. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 33. 1. Zarządzenia, decyzje i pisma wychodzące z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań z zakresu akt stanu cywilnego.

§ 34. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza lub pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu oraz udzielić im pełnomocnictwa do podpisywania pism i dokumentów wychodzących z Urzędu lub pełnomocnictwa do wykonywania jednorazowych czynności.

Rozdział IX

Organizacja działalności kontrolnej

§ 35.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 36. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe,

 2. problemowe,

 3. sprawdzające,

 4. bieżące.

§ 37. Kontroli dokonują:

 1. Wójt, Zastępca Wójta oraz Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu;

 2. Skarbnik w sprawach finansowych i podatkowych;

 3. osoba upoważniona przez Wójta .

§ 38. 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

 1. określenie kontrolowanego stanowiska,

 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

 4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

 5. imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

 7. datę i miejsce podpisania protokołu;

 8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

 9. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§ 39. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoba ta obowiązana jest do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Protokół kontroli sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi Sekretarz, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

§ 40. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Rozdział X

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 41. 1. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

1) Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 - 17:00;

2) Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy samodzielnych stanowisk przyjmują interesantów we wszystkich sprawach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi stanowisko do spraw organizacyjno-kancelaryjnych.

3. Kontrolę i nadzór w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków sprawuje Sekretarz.

4. Zgłoszone skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

5. Pracownicy samodzielnych stanowisk zobowiązani są przyjmować poza kolejnością:

 1. posłów i senatorów;

 2. radnych Rady Gminy i Powiatu Gryfińskiego;

 3. osoby niepełnosprawne.

Rozdział XI

Obieg dokumentów

§ 42. 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

2. W Urzędzie stosuje się jednolity wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 43. Zasady postępowania z dokumentami niejawnym określają przepisy szczegółowe.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 44. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 schemat_organizacyjny.doc (DOC, 50.50Kb) 2005-01-18 14:38:51 512 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-01-2005 14:38:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-01-2005 14:38:51