Regulamin Organizacyny Urzędu Gminy Banie


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY BANIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Banie, zwanego dalej Urzędem,

 2. organizację Urzędu,

 3. zasady funkcjonowania Urzędu,

 4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie,

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Banie,

 3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie,

 4. Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Banie

 5. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Banie,

 6. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Banie,

 7. Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach.

§ 3.1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Banie.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

§ 4.1.Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych - wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

 2. zadań zleconych - z zakresu administracji rządowej;

 3. zadań przyjętych - w drodze porozumień administracyjnych.

§ 5.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy;

 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;

 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy;

 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów Gminy;

 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;

  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;

  3. przechowywanie akt;

  4. przekazywanie akt do archiwów;

 9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III

Organizacja Urzędu

§ 6.1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Sekretarz Gminy SG;

 2. Skarbnik Gminy FIN-I;

 3. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych OR;

 4. wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej FIN-/II-IV/;

 5. stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat POD-I;

 6. stanowisko ds. księgowości podatkowej POD-II;

 7. Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych USC;

 8. stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury KO;

 9. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami GN;

 10. stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych ROL;

 11. stanowisko ds. geodezji i promocji G;

 12. stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego BP;

 13. stanowisko ds. gospodarki komunalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy GK;

 14. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej OC;

 15. stanowisko ds. obywatelskich OB;

 16. stanowisko ds. mieszkaniowych i drogownictwa M;

 17. Radca prawny RP;

 18. stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych OK;

 19. stanowisko robotnicze - sprzątająca Urząd.

2. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone inne komórki organizacyjne np. referaty.

3. Podział zadań pomiędzy stanowiska pracy w Urzędzie ustala kierownik Urzędu.

4. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 7. Urząd działa według następujących zasad:

 1. praworządności;

 2. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

 3. jednoosobowego kierownictwa;

 4. planowania pracy;

 5. kontroli wewnętrznej;

 6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 9.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności i dbałości.

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 10.1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

§ 11.1. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie są zobowiązane do współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika

§ 12. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Urzędu;

 2. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

 3. prowadzenie bieżących spraw Gminy;

 4. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;

 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 6. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;

 7. ogłaszanie uchwał Rady i przedkładanie ich Wojewodzie, a uchwał budżetowych także Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

 8. wykonywanie uchwał Rady;

 9. przedkładanie na sesji Rady sprawozdań z wykonania uchwał;

 10. załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji radnych, posłów, senatorów i obywateli;

 11. ustalanie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu;

 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 13. upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 14. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej;

 15. wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej i zadań z zakresu obronności;

 16. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Wójtowi takiego oświadczenia;

 17. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

 18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;

 19. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

§ 13.1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Wójta.

2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

3. Do zadań Zastępcy Wójta należy również sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

§ 14. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu;

 2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;

 3. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;

 4. przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;

 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

 6. jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;

 7. nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;

 8. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

 9. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;

 10. nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu;

 11. koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

 12. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi;

 13. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

 14. potwierdzanie własnoręczności podpisów;

 15. podpisywanie dowodów finansowo-księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, umowy, zlecenia i delegacje służbowe);

 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;

 17. sporządzanie testamentów;

 18. sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

 19. przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie;

 20. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 15. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

 2. opracowywanie projektów budżetu Gminy;

 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;

 4. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych;

 5. kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

 7. opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie odpowiednich propozycji Radzie;

 8. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;

 9. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy;

 10. uzyskiwanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

 11. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w budżecie Gminy;

 12. sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.

Rozdział VI

Zadania wspólne pracowników

§ 16. Do zadań wspólnych pracowników należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 2. opracowywanie propozycji do programów gospodarczych, budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego;

 3. właściwa i terminowa realizacja zadań;

 4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

 5. opracowywanie projektów programów gospodarczych gminy;

 6. opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady;

 7. rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, posłów i senatorów oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi;

 8. rozpatrywanie wniosków i skarg obywateli oraz reagowanie na krytykę prasową;

 9. współdziałanie z organami samorządu mieszkańców i jednostkami organizacyjnymi gminy;

 10. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych im zadań;

 11. ochrona informacji niejawnych i danych osobowych na stanowisku pracy;

 12. przygotowanie materiałów do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;

 13. nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej stanowiska pracy;

 14. zapewnienie i przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;

 15. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 16. wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu gminnego, referendów oraz konsultacji i zebrań wiejskich;

 17. prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w tym również resortowych oraz wydawnictw pomocniczych dotyczących zakresu działania;

 18. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

 19. kontrola merytoryczna faktur i rachunków z zakresu prowadzonych spraw;

 20. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu zamówień składanych przez gminę oraz zadań zleconych i powierzonych;

 21. przekazywanie kopii zawartych umów lub zleceń do centralnego rejestru i zapisywanie na umowie numeru rejestru;

 22. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przepisów ppoż.

Rozdział VII

Zakres działania stanowisk pracy

§ 17. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych należy:

 1. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz samorządu gminnego, referendów i konsultacji społecznych;

 2. obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów oraz radnych według ustaleń przewodniczącego Rady w szczególności:

 1. sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim organom;

 2. prowadzenie rejestru i zbioru:

 • protokołów z posiedzeń Rady i jej organów;

 • uchwał Rady;

 • opinii komisji;

 • wniosków i wystąpień Komisji i Radnych;

 • spotkań Radnych z wyborcami;

 • zarządzeń Wójta;

 1. pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i Komisji;

 2. wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników Sądów Powszechnych;

 3. prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach międzygminnych;

 4. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu;

 5. prowadzenie rejestru klubów radnych;

 6. zapewnienie obsługi kancelaryjno - technicznej kolegium Wójta;

 7. zapewnienie prawidłowego obiegu i wykonania według właściwości merytorycznej uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

 8. prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej;

 9. współdziałanie z geodetą w zakresie nazw miejscowości oraz podziału gminy na sołectwa;

 10. zwoływanie okresowych narad z sołtysami;

 11. zaopatrywanie w materiały kancelaryjne sołtysów;

 12. organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

§ 18. Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy:

 1. współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;

 2. księgowanie dochodów i wydatków budżetowych;

 3. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach budżetu;

 4. sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych;

 5. prowadzenie spraw w zakresie ustalania kapitału początkowego;

 6. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

 7. współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym;

 8. sprawdzanie dokumentów finansowych pod względne formalnym i rachunkowym;

 9. księgowanie funduszy celowych;

 10. księgowanie funduszu socjalnego;

 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji;

 12. prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;

 13. prowadzenie egzekucji należności budżetowych.

§ 19. Do zakresu działania stanowisk do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;

 2. dokonywanie wymiaru podatków i opłat:

a) rolnego;

b) leśnego;

c) od nieruchomości;

d) od posiadania psów;

e) od środków transportowych;

 1. przygotowywanie w trakcie roku podatkowego przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat;

 2. prowadzenie spraw związanych z umorzeniami, odroczeniami i rozkładaniem na raty oraz udzielania zwolnień i ulg podatkowych;

 3. prowadzenie ewidencji podatników;

 4. opracowywanie projektów aktów w zakresie podatków i opłat;

 5. wydawanie zaświadczeń:

  1. o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,

  2. o wykreśleniu ciężaru realnego z Księgi Wieczystej,

  3. o okresie wpłat składek na Rolnicze Ubezpieczenie Społeczne,

 1. sporządzanie wymiaru czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo;

 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych;

 3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;

 4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie.

§ 20. Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości podatkowej należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;

 2. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

 3. prowadzenie księgowości budżetowej:

a) przygotowywanie kontokwitariuszy i rozliczanie ich,

b) zawieranie umów z inkasentami,

c) rozliczanie inkasentów z prowadzonego inkasa,

  1. naliczanie prowizji za inkaso,

  2. prowadzenie kont podatników i związanego z tym postępowania egzekucyjnego,

  3. współpraca z Urzędem Skarbowym,

  4. prowadzenie spraw związanych z obciążeniami hipotecznymi podatników, ugodami bankowymi i upadłością

 1. zaopatrywanie i rozliczanie sołtysów w świadectwa pochodzenia zwierząt oraz w kolczyki,

 2. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 3. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

 4. księgowanie wpływów z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo;

 5. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;

 6. opracowywanie projektów aktów w zakresie podatków i opłat,

 7. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 8. wyliczanie kwot należnych dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,

 9. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie.

§ 21. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych należy:

1.W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;

 2. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

 5. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;

 6. przyjmowanie podań o nadanie obywatelstwa polskiego i podań o zmianę obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych w Polsce;

 7. przyjmowanie wniosków o zmianę imion i nazwisk oraz dostosowanie imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalanie brzmienia pisowni imion i nazwisk;

 8. sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie”;

 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji statystyki państwowej.

2. W zakresie spraw społecznych:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów:

o zgromadzeniach,

o zbiórkach publicznych,

 1. zgłaszanie wyznaczonej jednostce wojskowej znalezionych niewypałów;

 2. współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

3. W zakresie spraw gospodarczych:

 1. zaopatrywanie w materiały kancelaryjne i biurowe pracowników Urzędu, prowadzenie gospodarki materiałowej;

 2. obsługa techniczno - biurowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy;

 3. zaopatrywanie w tablice urzędowe, pieczęcie i stemple oraz przepisy prawne;

 4. prowadzenie ewidencji stempli, pieczęci, książek, napraw i konserwacji sprzętu biurowego;

 5. wyposażenie Urzędu w gaśnice przeciwpożarowe;

 6. zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń biurowych i wyposażenia technicznego.

§ 22. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw kadrowych i szkolenia, oświaty oraz kultury należy:

1. W zakresie spraw osobowych :

 1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, GOKiS, GOPS, OSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

 2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;

 3. zapewnienie dyscypliny pracy;

 4. prowadzenie spraw socjalno - bytowych pracowników;

 5. prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników;

 6. prowadzenie ewidencji osób - pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

 7. opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

 8. prowadzenie archiwum zakładowego.

2. W zakresie oświaty :

 1. nadzór nad działalnością przedszkola i szkół, kontrola nadzorowanych placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły, przedstawianie propozycji zaleceń pokontrolnych organom gminy;

 2. występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły i kontrola oświaty w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

 3. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska;

 4. przedłużanie powierzania funkcji dyrektora szkoły lub przedszkola;

 5. wydawanie opinii w sprawie powierzania funkcji wicedyrektora i odwołania;

 6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie z funkcji dyrektora;

 7. zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zakresie także warunków do realizacji przez dyrektorów szkół zadań w zakresie podstawowego wyposażenia nauczycieli;

 8. występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich uprawnień;

 9. dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola;

 10. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;

 11. przygotowanie projektu statutu dla nowo zakładanych szkół i przedszkoli;

 12. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół;

 13. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola;

 14. organizowanie dowozu dzieci do szkół;

 15. egzekwowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

3. W zakresie kultury:

 1. opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów;

 2. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury.

§ 23. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;

 2. przygotowywanie i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych, nie zabudowanych;

 3. przygotowywanie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy;

 4. przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej lub bezprzetargowej nieruchomości i lokali;

 5. przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy;

 6. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych;

 7. prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

 9. prowadzenie kontroli czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

 10. sporządzanie informacji - ofert o mieniu gminy;

 11. kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz czasowego wyłączenia gruntów z produkcji;

 12. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych;

 13. naliczanie czynszów dzierżawnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych;

 14. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych;

 15. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych;

 16. stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego;

 17. prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;

 18. praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 24. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych należy:

1. W zakresie rolnictwa :

 1. współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa;

 2. realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii - prowadzenie kontroli upraw maku;

 3. wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych;

 4. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

 5. prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych;

 6. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

 7. prowadzenie ewidencji kół łowieckich i strażników łowieckich oraz udział w polubownym załatwieniu szkód łowieckich;

 8. przygotowywanie i nadzorowanie spisów rolnych, przeprowadzanie spisów kwartalnych oraz szacowanie plonów płodów rolnych;

 9. realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

 10. prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową, a dotyczącą rolnictwa - uwłaszczanie, zwrot służebności i dożywoć oraz regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych indywidualnych;

 11. przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

2. W zakresie gospodarki wodnej i melioracji:

 1. koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

 2. współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

 3. udział w zatwierdzeniu ugod w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach;

 4. koordynowanie prac związanych z melioracją.

3. W zakresie działalności gospodarczej i zamówień publicznych:

 1. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenia działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie (sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych);

 2. dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholo­wych,

 4. obsługa techniczno - biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

 5. sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

 6. przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

 7. przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia indentyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).

4. W zakresie ochrony przyrody:

 1. prowadzenie dokumentacji ochrony przyrody;

 2. prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew;

 3. prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszania;

 4. współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska;

 5. przeprowadzanie kontroli zapobiegania przeciwdziałania erozji gleb przez właścicieli nieruchomości.

§ 25. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw geodezji i promocji należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo;

 2. prowadzenie ewidencji gruntów;

 3. prowadzenie ewidencji budynków;

 4. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom /budynkom/;

 5. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz podziałem gminy na sołectwa;

 6. umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;

 7. sporządzanie projektów podziału nieruchomości;

 8. wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości;

 9. udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

 10. prowadzenie zadań z zakresu ustalania granic nieruchomości - tzn. postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczania nieruchomości;

 11. prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych;

 12. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

 13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;

 14. przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;

 15. opracowywanie ofert dotyczących promocji gospodarczej Gminy;

 16. prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną;

 17. przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

 18. prowadzenie spraw informatyzacji Urzędu;

 19. przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy;

 20. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie biuletynu informacji publicznej;

 21. prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 26. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw budownictwa i planowania przestrzennego należy:

 1. opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

 2. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;

 3. zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno - ekonomicznych dla obiektów urządzeń komunalnych w gminie;

 4. planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

 5. wykonywanie remontów obiektów gminnych;

 6. realizowanie zadań inwestycyjnych;

 7. prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi;

 8. prowadzenie książki obiektu budowlanego;

 9. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

 10. nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 11. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

 12. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

 13. przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje;

 14. współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;

 15. prowadzenie ewidencji zabytków;

 16. praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 27. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

 2. prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości,

 3. organizowanie przeglądów budynków gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i badania instalacji odgromowej;

 4. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

 5. prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

 6. kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

 7. praca w komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia;

 8. udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

 9. planowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych;

 10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placu targowego;

 11. sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

 12. nadzorowanie pracy urządzeń kanalizacyjnych.

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

 2. zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

 3. bieżące informowanie kierownika o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 5. współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 6. występowanie z zaleceniami, usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 28. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej należy:

1.W zakresie spraw zarządzania kryzysowego:

 1. utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb Wójta;

 2. szkolenie członków stałego dyżuru;

 3. prowadzenie spraw akcji kurierskiej;

 4. opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej;

 5. kierowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń z kadrą urzędu, zakładów pracy i formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej obrony;

 6. odtwarzanie ewidencji wojskowej;

 7. realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach;

 8. zbieranie, opracowywanie wniosków w sprawie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych;

 9. prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej;

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu gospodarczego gminy oraz czuwanie nad ich realizacją;

 2. wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej;

 3. zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu;

 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego ochotniczych straży pożarnych;

 5. nadzorowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych;

 6. prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych;

 7. nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych;

 8. wydawanie miesięcznych kart drogowych i kart pracy motopompy i rozliczanie ze zużytego paliwa.

3. Pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

4. Przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje.

5. Praca w komisjach przetargowych przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych

6. Planowanie modernizacji dróg transportu rolniczego.

7. Prowadzenie wszelkich spraw związanych ze współpracą z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy.

§ 29. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw obywatelskich należy:

 1. prowadzenie ewidencji ludności;

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;

 3. wprowadzanie do ewidencji ludności bieżących zmian osobowych i adresowych mieszkańców gmin;

 4. współpraca z organami policji, WKU i sądu w zakresie spraw ewidencji ludności;

 5. sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;

 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych;

 7. prowadzenie spraw wojskowych:

a) rejestracja przedpoborowych;

b) współudział w organizowaniu poboru;

c)opiniowanie podań o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej oraz uznaniu za jedynego żywiciela rodziny;

 1. prowadzenie reklamacji;

 2. odtwarzanie ewidencji wojskowej.

§ 30. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw mieszkaniowych i drogownictwa należy:

1. W zakresie spraw mieszkaniowych:

 1. prowadzenie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

 1. ewidencji zasobów mieszkaniowych;

 2. zarządu nieruchomościami zabudowanymi;

 3. wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;

 1. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

 2. prowadzenie spraw przekwaterowań i zamiany lokali mieszkalnych;

 3. realizacja wyroków sądowych w sprawach lokalowych oraz spraw dotyczących samowoli lokalowych;

 4. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi;

 5. prowadzenie spraw związanych z powstaniem wspólnot mieszkaniowych;

2. W zakresie drogownictwa:

 1. określanie potrzeb, opiniowanie projektów i kontrola w zakresie komunikacyjnej obsługi ludności;

 2. współpraca z właściwymi jednostkami komunikacji samochodowej w zakresie kursowania autobusów, lokalizacji i budowy przystanków autobusowych;

 3. planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg;

 4. prowadzenie i aktualizacja map, ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych;

 5. organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym;

 6. prowadzenie spraw związanych z:

 1. utrzymaniem czystości na przystankach;

 2. oznakowaniem dróg, placów i ulic;

 1. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 2. prowadzenie spraw z zakresu łączności.

3. Praca w komisji przetargowej do spraw:

 1. sprzedaży nieruchomości i lokali stanowiących własność gminy;

 2. zamówień publicznych.

§ 31. Do zakresu zadań Radcy prawnego należy:

 1. udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

 2. wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach:

  1. projektów uchwał Rady;

  2. zarządzeń Wójta;

  3. zawierania wszelkich umów;

  4. nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę;

  5. odmowy uznania roszczeń;

  6. innych zleconych przez Wójta;

 3. zawiadamianie organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z Urzędu;

 4. reprezentowanie procesowe i występowanie przed organem orzekającym w imieniu Wójta;

 5. na zlecenie Wójta wydawanie opinii i udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

§ 32. Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjno-kancelaryjnych należy

 1. prowadzenie sekretariatu Urzędu,

 2. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi;

 3. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;

 4. przyjmowanie i nadawanie faksów;

 5. prowadzenie ewidencji korespondencji;

 6. prenumerata i odbiór prasy;

 7. kompletowanie przepisów prawnych;

 8. prowadzenie centralnego rejestru:

 1. umów i zleceń;

 2. wydanych zaświadczeń;

 3. skarg i wniosków obywateli;

 4. wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

 5. innych pism wpływających do Urzędu;

 1. prowadzenie spraw związanych z krytyką prasowa;

 2. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy;

 3. sporządzanie kserokopii dokumentów;

 4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza;

 5. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 33. 1. Zarządzenia, decyzje i pisma wychodzące z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań z zakresu akt stanu cywilnego.

§ 34. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza lub pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu oraz udzielić im pełnomocnictwa do podpisywania pism i dokumentów wychodzących z Urzędu lub pełnomocnictwa do wykonywania jednorazowych czynności.

Rozdział IX

Organizacja działalności kontrolnej

§ 35.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 36. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe,

 2. problemowe,

 3. sprawdzające,

 4. bieżące.

§ 37. Kontroli dokonują:

 1. Wójt, Zastępca Wójta oraz Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu;

 2. Skarbnik w sprawach finansowych i podatkowych;

 3. osoba upoważniona przez Wójta .

§ 38. 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

 1. określenie kontrolowanego stanowiska,

 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

 4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

 5. imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

 7. datę i miejsce podpisania protokołu;

 8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

 9. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§ 39. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoba ta obowiązana jest do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Protokół kontroli sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi Sekretarz, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

§ 40. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Rozdział X

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 41. 1. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

1) Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 - 17:00;

2) Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy samodzielnych stanowisk przyjmują interesantów we wszystkich sprawach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi stanowisko do spraw organizacyjno-kancelaryjnych.

3. Kontrolę i nadzór w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków sprawuje Sekretarz.

4. Zgłoszone skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

5. Pracownicy samodzielnych stanowisk zobowiązani są przyjmować poza kolejnością:

 1. posłów i senatorów;

 2. radnych Rady Gminy i Powiatu Gryfińskiego;

 3. osoby niepełnosprawne.

Rozdział XI

Obieg dokumentów

§ 42. 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

2. W Urzędzie stosuje się jednolity wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 43. Zasady postępowania z dokumentami niejawnym określają przepisy szczegółowe.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 44. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załączniki do pobrania

1 schemat_organizacyjny.doc (DOC, 50KB) 2005-01-18 14:38:51 411 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-01-2005 14:38:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-01-2005 14:38:51